Privacy

Algemeen

De Tandzorg Chirurgie zorgt ervoor dat met gegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Onder patiënt wordt verstaan de patiënt zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger. Alle medewerkers van Tandzorg Chirurgie zijn verplicht tot geheimhouding.

Hoe komen we aan de gegevens?

Persoonsgegevens zijn afkomstig of afgeleid van gegevens die mondeling en schriftelijk worden verstrekt door de patiënt, dan wel door anderen bij de behandeling betrokkenen, zoals bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, de huisarts of andere behandelaars.

Waarom en hoe verwerken wij gegevens?

De tandartsenpraktijk verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
a. Behandeling van de patiënt;
b. Informeren en contacteren van patiënt en bij de behandeling betrokkene(n);
c. Financiële administratie;
d. Voor onze interne deskundigheidsbevordering.
Hierbij zijn alleen medewerkers van Tandzorg Chirurgie betrokken. De gegevens van onze patiënten worden opgeslagen in een digitaal patiëntendossier. Bij ieder contact worden de gegevens aangepast. De verwerking van de gegevens geschiedt alleen op een met die doeleinden verenigbare wijze. Na de laatste behandeling worden de gegevens ten minste 15 jaar bewaard conform de wet.

Recht op inzage en wijziging

De patiënt heeft het recht om diens persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om wijziging en om een afschrift van deze gegevens op te vragen.

Toestemming

Het verwerken van gegevens gebeurt met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene en deze toestemming kan ten allen tijden weer worden ingetrokken.