Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt onder Tandzorg Chirurgie verstaan de individuele behandelaar, met daarbij inbegrepen de in deze praktijk werkzame medewerkers. Onder patiënt worden verstaan de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordigers.
2. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen Tandzorg Chirurgie en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Uitvoering
3. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
4. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Behandeling en informatie
5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling stelt de behandelaar een behandelplan op dat wordt besproken met de patiënt. Dit plan bevat een beschrijving van de door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling en voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en alternatieve methoden en behandelingen die in aanmerking komen. De informatie wordt verschaft op een voor de patiënt geschikt niveau en de zorgverlener gaat na of patiënt de informatie heeft begrepen.
6. Voorafgaand aan een behandeling welke niet valt onder ‘verzekerde zorg’ en die een bedrag ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt aan de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een begroting verstrekt. Deze begroting omvat het behandelplan, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede een schatting van de materiaal- en techniekkosten.
7. Techniekwerk wordt vervaardigd in een tandtechnisch laboratorium. De kosten voor een werkstuk zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en van de materialen. In een begroting opgenomen techniekkosten zijn een indicatie, de werkelijke prijs is pas bekend bij aflevering.
8. Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover, indien mogelijk schriftelijk.
9. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst en de gegevens voor de verrekening van de kosten, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, komen voor rekening van de patiënt.
10. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Kosten en betaling
11. De kosten van behandeling, inclusief de eventuele kosten van techniek en materialen, zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
12. Alle behandelingen, welke niet door Tandzorg Chirurgie bij een verzekeraar ingediend kunnen worden, dienen direct na uitvoering aan de receptie per pin of contant te worden betaald. U ontvangt een gespecificeerde rekening, welke voldoet aan de eisen van de zorgverzekeringswet. Bij het niet of niet tijdig voldoen van de rekening is Tandzorg Chirurgie gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. De daaraan verbonden kosten en de wettelijke rente komen ten laste van de patiënt.
13. De zorgverlener berekent de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.
14. Indien wijziging van de tarieven leidt tot een prijswijziging van de overeengekomen behandeling, dan zal de zorgverlener de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover schriftelijk en/of digitaal informeren indien het niet verzekerde zorg betreft .
15. Techniekwerk dient betaald te worden direct na plaatsen op basis van de rekening van het tandtechnisch laboratorium. Deze rekening kan afwijken van de indicatie in de begroting. Tandzorg Chirurgie levert/overlegt de rekening bij betaling. De rekening van het tandtechnisch laboratorium staat los van de kosten van behandeling door Tandzorg Chirurgie.
16. Indien gewenst, ontvangt u per sms en/of per e-mail een herinnering aan uw afspraak. Afspraken dienen indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 48 uur vóór de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen. Annuleren van een afspraak kan op de wijze zoals aangegeven op de website van Tandzorg Chirurgie.

Reclames en klachten
17. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij enige andere instantie.
18. Klachten ten aanzien van behandeling of bejegening dienen te worden ingediend op de wijze zoals beschreven op de website van Tandzorg Chirurgie
19. De zorgverlener zal zich houden aan de eisen die privacywetgeving en beroepscode stellen.
20. De patiënt zal zich onthouden van negatieve opmerkingen over de zorgverlener of Tandzorg Chirurgie naar derden en op social media en indien van toepassing, deze als klacht inbrengen bij de praktijk.

Aansprakelijkheid
21. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering.